Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie wychowawcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach realizuje zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Za realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych jest odpowiedzialny kierownik GOPS -Waldemar Chmiel, oraz - Dominika Ochota

e-mail: świadczenia
e-mail:

 

Świadczenie wychowawcze (500+)

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Podstawa prawna:

Komu przysługuje:

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia:

 

Wysokość świadczenia:

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. 

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18. roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 

 

Termin składania wniosków i sposób załatwienia:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 (tj. do 31 maja 2021 r.) są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 r.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r. Po tym terminie świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie na dziecko (jeśli dotąd nie było przyznane) będzie przyznane od 1 lipca 2019 r., a na pozostałe dzieci (jeżeli jest obecnie przyznane do 30.09.2019 r.) to od 1 października 2019 r. Datą graniczną przyznania świadczenia będzie 31 maj 2021 r.

Informacja o przyznaniu świadczeń zostanie przesłana do wnioskodawcy e-mailem, na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail we wniosku, będzie możliwość odebrania przez wnioskodawcę informacji o przyznaniu świadczeń osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach.

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

 Na wniosek złożony po 30 września 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka (urodzonego po dniu 30 czerwca 2019 r.), wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze (który nastąpił po dniu 30 czerwca 2019 r.), jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenie wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.

Jeśli zmarł rodzic (w przypadku zgonu po dniu 30 czerwca 2019 r.), który złożył wniosek i nie został on rozpatrzony, a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.

Sposób składania wniosków:

 

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z m. in. następującymi dokumentami dołączonymi odpowiednio:

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje:

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 

Dodatkowe informacje:

Sposób wypłaty:

Opłaty:

Uwaga! 

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia:

W przypadku gdy członek rodziny, rodzic dziecka przebywają poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego należy złożyć oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komprachcicach

 


Informacje na temat świadczeń oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach, ul. Ks. B. Bilińskiego 2, lub pod nr tel. 77 46 47 305 oraz 77 46 46 196.

Wersja XML